Zahteva za dvig investicij v osnovne šole v občini Maribor

Nujna odločitev za dolgoročno vzdržne in varne šolske prostore.

Številne mariborske osnovne šole se borijo z nevzdržnim stanjem prostorov. V več šolah so določeni prostori odprti kljub inšpekcijskim pregledom, ki so pokazali neustrezno stanje. Na nekaterih šolah gre za trohneče pohištvo, ki zaudarja, ponekod celo za azbestne strešne kritine.

Gre za posledico dolgoletnega trenda prenizkih vlaganj mestne občine Maribor v objekte osnovnih šol. To lahko vidimo na grafu evidentiranih potreb in realiziranih vlaganj po letih (vir: Mestna občina Maribor, Komisija za pregled objektov osnovnih šol ter pripravo plana investicijskega vzdrževanja in obnove).

Za leto 2016 in 2017 v graf niso vključeni podatki o potrebah po energetski prenovi (2-4 milijone), zato so vrednosti zaznanih potreb nekoliko nižje od preteklih let.