Sistematski pregledi: izvlečki zakonov in pravilnikov

ZASSS je pripravil kratek pregled in izvlečke členov zakonov, ki obravnavajo sistematske preglede.

13. člen Zakona o osnovi šoli (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448)

Osnovna šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj.

49. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445)

Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
...
-        zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
...
-        skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
...

Šolsko zdravstveno službo opredeljuje Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (zdravnik s pripadajočim timom)

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO59)

3. Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta starosti
...

Vsaka šola mora imeti imenovanega zdravnika šole s pripadajočim timom (medicinska sestra in zdravstveni tehnik), ki je odgovoren za izvedbo obveznega programa preventivnega zdravstvenega varstva in programirane zdravstvene vzgoje. Imenovanega zdravnika določi po posvetu z direktorjem javnega zdravstvenega zavoda oziroma zasebne ordinacije odgovorni zdravnik (vodja) za pripadajoče zdravstveno območje.
...
Na osnovi poimenskih seznamov učencev (ime in priimek učenca, naslov in razred), ki jih dispanzerjem in ordinacijam posredujejo šole, tim organizira in opravi sistematične preglede po razredih. Opravi cepljenja, ki jih določa republiški program imunoprofilakse in kemoprofilakse in potrebne namenske preglede ter medicinsko svetovanje šolskemu novincu in njegovim staršem in medicinsko poklicno svetovanje učencu in njegovim staršem na timskih obravnavah, organiziranih s strani šole, ter pripravi za to potrebno zdravniško mnenje. Opravi programirane zdravstvenovzgojne aktivnosti za zavarovane osebe svoje šole.
...