Potrjevanje cen delovnih zvezkov

Junij je mesec, ko morajo sveti staršev osnovnih šol potrditi cene gradiv.
Potrjevanje cen vsako leto prinese nekaj sprememb in raznoliko prakso izvajanja po šolah.

Vse v zvezi s pravilniki ter napotki ASSMOŠ lahko najdete na strani delovne skupine ZASSS.

2017: okrožnice ministrstva in spremembe

V tem letu potrjevanje cen spremlja zmeda informacij in interpretacij pravilnikov, ki jih je izdalo Ministrstvo za šolstvo.

Potrjevanje cen delovnih zvezkov na Svetih staršev osnovnih šol

V zvezi s to tematiko želimo obvestiti svete staršev:

  • da ni sprejemljivo zaračunavanje stroškov fotokopiranja staršem;
  • da pri potrjevanju skupne nabavne cene delovnih zvezkov za posamezen razred, preverijo, ali v gradivu/seznamu, ki je priloga k predlogu skupne nabavne cene, oziroma v skupni nabavni ceni, niso vključeni kakršnikoli učbeniki (še posebej to velja za delovne učbenike). Kot učbenik se šteje vsako učno gradivo, ki ga je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje (SSSI) in je objavljen v Katalogu učbenikov za osnovno šolo. Na podlagi izkušenj iz preteklih let ugotavljamo, da številne šole v predlog za potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv za posamezni razred uvrstijo tudi učbenike - najpogosteje tako imenovane delovne učbenike ali učbenike za izbirne predmete (najpogosteje za tuje jezike). Sveti staršev niso pristojni za potrjevanje skupne nabavne cene učnih gradiv, ki sodijo med učbenike, poleg tega je z okrožnico in v vseh javnih nastopih ministrica zagotovila, da bodo vsi učbeniki na voljo vsem učencem brez nadomestila za uporabo, ki bi bremenilo učence oziroma njihove starše in jih mora šola, če jih želi uporabljati, zagotoviti iz učbeniškega sklada.
Predlagamo, da na sejah oblikujete naslednji sklep:

Svet staršev OŠ… potrjuje skupno nabavno ceno delovnih zvezkov  in drugih učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2017/18 in ugotavlja, da bo v skladu z dopisom MIZŠ z dne 10. maja 2017 vsa učna gradiva za učence 1. razredov v celoti nabavila šola.