OPOMNIK

OPOMNIK za delovanje in vodenje sveta staršev v osnovni šoli

Besedilo tega opomnika je namenjeno informiranju članov svetov staršev kot pomoč pri razumevanju pravic, dolžnosti in pristojnosti, ni pa pravni nasvet. V primeru nejasnosti se je treba posvetovati z vodstvom šole ali zaprositi za pravni nasvet na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V tem opomniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Spodnje besedilo je povzetek okrožnice ZASSS 1-2017  in jo v celoti najdete tukaj.

I. Kaj je svet staršev 

Svet staršev je po zakonu (66. člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja‒ v nadaljevanju ZOFVI) eden od organov šole, katerega namen je organizirano uresničevanje interesov staršev in zakonitih zastopnikov učencev (v nadaljevanju: starši), vključenih v osnovno šolo. Svet staršev je pri opravljanju svojih nalog odgovoren staršem, ki jih predstavlja. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev za svoje delovanje lahko sprejme svoj program dela in sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje (66. člen ZOFVI). Lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine v dogovoru z vodstvom šole (66. členZOFVI). Lahko se povezuje v lokalne in regionalne aktive svetov staršev (66. člen ZOFVI).

II. Kakšne naloge in pristojnosti ima svet staršev:

 • ima pravico in dolžnost voliti predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole (66. člen ZOFVI); 
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja (66. člen ZOFVI), svet staršev mora biti obveščen o kandidatih za ravnatelja ter ima pravico svetu zavoda podati obrazloženo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje (53. a člen ZOFVI); 
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu (66. člen ZOFVI); 
 • daje mnenje o predlogu pravil šolskega reda (60. e člen ZOsn); 
 • daje mnenje k podrobnejšim kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi (14. člen Pravilnika o financiranju šole v naravi); 
 • imenuje upravni odbor šolskega sklada (135. člen ZOFVI); 
 • lahko predlaga zadeve v obravnavo svetu šole (48. člen ZOFVI);
 • ima možnost predlagati svetu šole nadstandardne programe (66. člen ZOFVI), predlog nadstandardnih storitev sicer običajno poda ravnatelj, ki pa mora pridobiti soglasje sveta staršev (nadstandardne storitve se namreč financirajo s prispevki staršev, iz šolskega sklada, ustanoviteljem, evropskimi sredstvi ipd.); 
 • ima možnost imenovati predstavnike staršev za pritožbeno komisijo (smiselno po 60. c členu Zakona o osnovni šoli ‒ ZOsn); 
 • ima možnost obravnavati pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom (66. člen ZOFVI); 
 • svet staršev lahko razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki (66. člen ZOFVI); 
 • ima pravico obravnavati predlog pravil šolske prehrane, ki jih pripravi ravnatelj, preden jih sprejme svet šole (6. člen Zakon o šolski prehrani ‒ ZŠolPreh); 
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole (66. člen ZOFVI); 
 • sodeluje pri nastajanju predloga vzgojnega načrta (66. člen ZOFVI, 60. d člen ZOSn); 
 • sodeluje pri nastajanju predloga pravil šolskega reda (66. člen ZOFVI); 
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred (12. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov) ‒ Strokovni aktiv učiteljev mora seznam ravnatelju predlagati do 31.maja tekočega šolskega leta. Ravnatelj mora pisno soglasje sveta staršev pridobiti do 10. junija tekočega šolskega leta.

IV. Pristojnosti in naloge predsednika sveta staršev: 

 • predstavlja in zastopa svet staršev, 
 • vodi in organizira delo sveta staršev, 
 • sklicuje seje sveta staršev, predlaga dnevni red in vodi seje sveta staršev, 
 • usklajuje sodelovanje sveta staršev z drugimi organi šole in sodeluje z ravnateljem, 
 • skrbi za upoštevanje poslovnika sveta staršev, 
 • opravlja druge naloge, ki mu jih naloži svet staršev v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, odlokom o ustanovitvi, splošnimi akti šole in poslovnikom.

V. Delovanje sveta staršev 

Svet staršev dela in odloča na sejah. Seje so lahko redne ali izredne. Redne in izredne seje se izjemoma lahko izvedejo tudi v obliki dopisne seje. Svet staršev ima v šolskem letu najmanj tri seje, in sicer prvo na začetku šolskega leta pred koncem septembra, drugo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja in tretjo v zadnjem trimesečju šolskega leta pred zaključkom pouka. Prvo sejo sveta staršev v šolskem letu skliče ravnatelj. Ostale seje skliče predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika.

VIII. Časovni razpored aktivnosti sveta staršev 

Svet staršev naj bi se ob upoštevanju šolskega koledarja redno srečal najmanj trikrat na leto – ob začetku šolskega leta najpozneje do konca septembra, sredi šolskega leta po koncu prvega ocenjevalnega obdobja in ob koncu šolskega leta. 
 • Jesenska seja (september): o konstituiranje sveta staršev za tekoče šolsko leto; o poročilo o delu v prejšnjem šolskem letu; o predstavitev letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto (dajanje mnenja) ‒ do 30. septembra mora namreč Svet zavoda sprejeti Letni delovni načrt (LDN), svet staršev pred tem poda mnenje; o predstavitev vzgojnega načrta (dajanje mnenja) ‒ tu so prakse različne, saj nekatere šole ne potrjujejo vzgojnega načrta vsako leto septembra, kar je v nasprotju s 60.d 11 členom ZOsn, saj 60.d čl. ZOsn določa, da »Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za letni delovni načrt, torej vsako leto do konca septembra; o predlog prispevka staršev za šolski sklad za tekoče šolsko leto (sklep). 
 • Zimska seja (februar, marec): o poročilo o učnih in vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju, o poročilo o poslovanju šolskega sklada v prejšnjem koledarskem letu (sprejem poročila). 
 • Pomladanska seja (maj, junij): o predlog ravnatelja o nadstandardnih storitvah (dajanje soglasja), o predlog skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv (dajanje soglasja) - do 10. junija mora namreč ravnatelj od sveta staršev pridobiti pisno soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. V skladu s 4. odstavkom 60.d člena ZOsn ravnatelj najmanj enkrat na leto poroča svetu staršev o uresničevanju vzgojnega načrta. Točko poročanja se uvrsti na sejo, ki je najbližja dinamiki poročanja, ki velja za šolo.