V novem šolskem letu v osnovnih in srednjih šolah kup novosti


Spremembe bodo začele veljati s 1. 9. 2019

Z začetkom novega šolskega leta 2019/20 bodo začele veljati spremembe Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, s katerimi izenačujejo obravnavo vseh dijakov, mladoletnih in polnoletnih glede njihove odsotnosti od pouka.

Ministrstvo pod vodstvom Jerneja Pikala bo tako izničilo zakonsko določilo, ki ga je uvedla ministrica Maja Makovec Brenčič po kateri so si polnoletni dijaki v srednjih šolah opravičila za odsotnost lahko pisali sami, oziroma so njihovi starši za to, da bi imeli vpogled v ocene otroka, morali pridobiti njihovo dovoljenje.

Predvsem na poklicnih šolah se je zaradi tega odsotnosti bistveno povečalo, posledično pa se je poslabšal učni uspeh.

Za polnoletne dijake predvidena tudi izjema

Srednje šole in starši dijakov se bodo tako po novem spet medsebojno obveščali o odsotnostih dijakov, ne glede na to, ali gre za polnoletne dijake.

Še vedno pa bodo polnoletni imeli pravico, da si opravičila pišejo sami oziroma, da od šole zahtevajo, da ocen in drugih podatkov staršem ne razkrije, vendar bodo morali to zahtevati pisno. Ne glede na to pa bo šola staršem podatke posredovala, če bo dijaku grozila izguba statusa zaradi negativnega učnega uspeha, izključitev ali izpis.
Dijaki si bodo opravičila pisali sami le, če bodo za to izrecno zahtevali

Dijaka bodo lahko vrgli iz razreda po petem ukoru pa tudi izključili

PIXELL Učitelji bodo lahko dijaku prepovedali navzočnost pri določeni uri pouka, če bo dijak z neprimernim obnašanjem bistveno oviral izvajanje pouka.
To pomeni, da lahko učitelj dijaku prepove prisotnost pri pouku, ne le, če ogroža svoje življenje ali zdravje oziroma življenje in zdravje drugih, ampak tudi, če kljub opozorilu učitelja, da naj preneha motiti pouk, s tem nadaljuje tako, da močno ovira izvajanje pouka.


Na predlog šol pa je v spremembah zakonov tudi predvideno, da šola lahko dijaka izključi iz šole, če se mu izreče peti ukor. "S to spremembo smo prisluhnili šolam, ki so opozorile, da so z ukinitvijo stopnjevanja vzgojnih ukrepov v sedaj veljavni ureditvi vzgojni ukrepi izgubili na pomenu in učinku," spremembo utemeljujejo pri ministrstvu.

Nič več nadomeščanj pouka v soboto

Ena večjih novosti, ki jo je ministrstvo za šolstvo uvedlo z novim šolskim letom, je nov pravilnik o šolskem koledarju za osnovne in glasbene šole. Pristojni minister bo tako lahko minister določil, da šolam prostega dneva pouka ni treba nadomeščati. Tako ne bo več nadomeščanja pouka ob sobotah. Minulo šolsko leto so učenci v šolske klopi sedli kar dve soboti, ko so nadomeščali pouk, ki je odpadel 24. decembra in 3. maja.

Nova izbirna predmeta

Z novim šolskim letom bodo osnovne šole učencem lahko ponudile nova izbirna predmeta filmsko vzgojo in slovenski znakovni jezik. Za oba je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje lani sprejel nova učna načrta. Gre za triletna predmeta, izbirali jih bodo lahko učenci zadnje triade, lahko pa ju obiskujejo le leto ali dve.

Koliko šol se je odločilo za izvajanje novih izbirnih predmetov, še ni znano. Šola mora za učence zadnje triade ponuditi najmanj šest izbirnih predmetov. Obvezno mora šola ponuditi tuji jezik, verstva in etiko ter retoriko v 9. razredu. Izbirni predmeti so ocenjeni, ocena se vpiše v spričevalo, vendar ne šteje pri točkovanju za vpis v srednjo šolo.

Prenovljena učna načrta za čebelarstvo in slovenščino


PROFIMEDIA 

Prenovljen učni načrt je pripravljen tudi za obvezni predmet slovenščina.

Pri izbirnem predmetu čebelarstvo se bo začel uporabljati prenovljen učni načrt. Izbirni predmet čebelarstvo je v preteklem šolskem letu izvajalo deset šol, predvsem slovenski čebelarji pa upajo, da po prenovljeni učni načrt, ki ga je delovna skupina pripravljala več kot dve leti, k izvajanju tega predmeta spodbudil več šol.

Brezplačni delovni zvezki

V novem šolskem letu 2019/2020 bodo učna gradiva brezplačna ne le za prvošolčke, pač pa prvič tudi za drugošolce.

Nov koncept podaljšanega bivanja

Na 144 osnovnih šolah bodo tudi v novem šolskem letu poskusno organizirali razširjeni program nekoliko drugače kot doslej, saj bo na teh šolah že drugo leto poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli.
Povečan obvezni del programa

Na 125 osnovnih šolah izvajajo poskus le v preizkušanju koncepta razširjenega programa. Učenkam in učencem bodo omogočene dodatne dejavnosti na področju gibanja in zdravja. Na 19 osnovnih šolah pa bo že drugič zapored poskus v celoti.

Zaradi nadaljevanja poskusa uvajanja tujega jezika v obvezni program in preizkušanja koncepta razširjenega programa v osnovni šoli se bo tudi v novem šolskem letu – za dve uri tedensko v 7. razredu in dve uri tedensko v 1. razredu – povečal obvezni del programa. Učenci se bodo v razširjeni program še naprej vključevali prostovoljno.

Že drugo šolsko leto zapored bodo vrtci imeli možnost organizirati krajši program in v celoti pridobiti sredstva iz državnega proračuna MIZŠ. Krajši program, ki je za starše otrok brezplačen, vrtec organizira za otroke, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec in bodo v tekočem šolskem letu dopolnili šest let.