ZASSS - e-novice september 2018


ZASSS
E-novice - september 2018

Pozdravljeni v novem šolskem letu. Pred vami so letošnje prve E-novice. V njih smo zbrali nekaj osnovnih informacij ob začetku šolskega leta.

Želimo vam uspešno delo in sodelovanje z vsemi, ki poučujejo in vzgajajo naše otroke. Veseli bomo vašega aktivnega sodelovanja in odzivanja na aktualne izzive in vas vabimo, da nam predloge ali vaša razmišljanja posredujete na info@zasss.si.


Pred prvimi sestanki svetov staršev

Delovna skupina za pristojnosti in delovanje svetov staršev pred prvimi sestanki svetov staršev spomni, da se na prvi redni seji sveta staršev praviloma obravnavajo naslednje točke dnevnega reda:
  • konstituiranje sveta staršev za tekoče šolsko leto,
  • poročilo o delu v prejšnjem šolskem letu,
  • predstavitev letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto (dajanje mnenj). Svet staršev, pred sprejetjem LDN na svetu zavoda, poda mnenje,
  • predstavitev vzgojnega načrta. Svet staršev poda mnenje kot pri LDN,
  • morebitni sklep o predlogu prispevka staršev za šolski sklad za tekoče šolsko leto ipd.
V primeru, da svet staršev na zadnjem sestanku v prejšnjem šolskem letu ni obravnaval oz. sprejel predloga ravnatelja o nadstandardnih storitvah, mora le-te obravnavati na prvi septembrski seji. Četudi je predlog nadstandardnih storitev podan v sklopu predstavitve letnega delovnega načrta, mora vodstvo šole oz. vrtca zanj pridobiti soglasje sveta staršev in ne le mnenja kot to velja za letni delovni načrt.
Vabimo vas, da si več informacij o delovanju in vodenju sveta staršev preberete v okrožnici, ki smo jo v ZASSS pripravili v lanskem šolskem letu.
Po informacijah s prvih roditeljskih sestankov v tem šolskem letu se vedno bolj opušča praksa izvolitve namestnikov predstavnikov oddelkov v svetu staršev. Po informacijah, ki smo jih pridobili v preteklem šolskem letu, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pojasnjuje, da namestnikov predstavnikov staršev v svetu staršev ZOFVI ne predvideva, kar pa ne pomeni, da jih ni mogoče imenovati. Odločitev o tem, da ima svet staršev namestnike, lahko sprejme ustanovitelj, ki to možnost izrecno opredeli v aktu o ustanovitvi.

Zbiranje skupnih nabavnih cen DZ in drugih učnih gradiv

Delovna skupina za učna gradiva (DS za UG) je letos že osmič pripravila zbiranje podatkov o delovnih zvezkih in drugih učnih gradivih. Zbiranje podatkov je potekalo med 10. in 30. junijem 2018. Letos smo ga prvič opravili s pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje 1KA na domeni www.1ka.si. Spletna aplikacija omogoča centralizirano in uniformirano zbiranje podatkov, zato da bo obdelava podatkov sedaj lažja. V anketi je do sedaj sodeloval 11 aktivov oziroma 76 svetov staršev. Posebej gre pohvaliti celjski aktiv, kjer so se zbiranju podatkov odzvali vsi včlanjeni sveti staršev.
Anketo bomo med 1. in 15. oktobrom 2018 ponovili, da jo bodo lahko izpolnili tudi tisti, ki so jo zamudili v prvem terminu.
Rezultati raziskave o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18 in predhodna šolska leta so objavljeni na podstrani DS za učna gradiva, ki je dostopna tudi preko spletne strani ZASSS (Levi meni -> Aktivnosti -> DS UG).

ZASSS v medijih

Napovedujemo

Srečanje z ministrom

Začetek šolskega leta sovpada tudi z nastopom nove Vlade Republike Slovenije. Vodenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prevzema dr. Jernej Pikalo.
Novemu ministru smo čestitali ob imenovanju in mu obenem posredovali prošnjo za sestanek. Z ministrom in njegovimi sodelavci se želimo pogovoriti predvsem o predlogih ZASSS Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva, ki smo jih oblikovali spomladi, v času priprav na volitve v Državni zbor.

V vednost

Okrožnice MIZŠ ob začetku šolskega leta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ob začetku šolskega leta šolam posredovalo nekaj okrožnic, ki so objavljene na povezavi:

Zapisali smo

»Vsi starši bi morali biti seznanjeni s svojo vlogo v šoli tako z vidika svojega otroka, kot tudi z vidika organiziranega delovanja staršev v posameznih organih na šoli. Opolnomočenje staršev sicer ni vedno želja šole, vendar pa lahko le-to vodi do aktivne vloge staršev, ki ne bo posegala na področja, ki niso v pristojnosti staršev.«
Citirano iz: Okrožnica št. 2/2015, str. 10

Pogled čez mejo

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)

Navajamo 4. točko preambule Splošne uredbe o varstvu podatkov:
»Obdelava osebnih podatkov bi morala biti oblikovana tako, da služi ljudem. Pravica do varstva osebnih podatkov ni absolutna pravica; v skladu z načelom sorazmernosti jo je treba obravnavati glede na vlogo, ki jo ima v družbi, in jo uravnotežiti z drugimi temeljnimi pravicami. Ta uredba spoštuje vse temeljne pravice in upošteva svoboščine in načela, priznana z Listino, kakor so zajeta v Pogodbah, zlasti spoštovanje zasebnega in družinskega življenja, stanovanja in komunikacij, varstvo osebnih podatkov, svobodo misli, vesti in vere, svobodo izražanja in obveščanja, svobodo gospodarske pobude, pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča ter kulturno, versko in jezikovno raznolikost.«
Najpomembnejše delo, ki ga bomo vi in jaz kdaj koli opravili, bo med stenami naših domov.
(Harold B. Lee)

 

E-novice ste prejeli preko Koordinacije ZASSS.
© ZASSS | www.zasss.si