Zavod Republike Slovenije za šolstvo ne ukinja šolskih tekmovanj(zrss)


Po včerajšnji oddaji Slovenska kronika na RTV Slovenija so se v javnosti pojavile dileme in vprašanja v zvezi z vlogo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo glede sofinanciranja stroškov državnih šolskih tekmovanj. Javnosti in medijem zato posredujemo naslednje pojasnilo:


Zavod Republike Slovenije za šolstvo ne ukinja ne šolskih tekmovanj in ne programov. To niti ni v njegovi pristojnosti.Na podlagi vnaprej oblikovanih meril in točkovanja, ki so del v Uradnem listu Republike Slovenije objavljenega javnega razpisa, ter ob upoštevanju dokumentacije, ki jo predloži organizator tekmovanja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo tako za vsako šolsko leto posebej sprejme sklep o sofinanciranju posameznega tekmovanja.


Še posebej poudarjamo, da odsotnost sofinanciranja šolskega tekmovanja iz sredstev, ki jih dodeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo v posameznem šolskem letu, samo po sebi še ne pomeni, da so najuspešnejši tekmovalci in tekmovalke prikrajšani pri dodeljevanju Zoisovih štipendij. Iz Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij jasno izhaja, da če posamezno tekmovanje v določenem šolskem letu ni sofinancirano iz javnih sredstev, to še ne pomeni, da doseženega priznanja na takem šolskem tekmovanju učenec oz. dijak ne more uveljavljati kot izjemnega dosežka v vlogi za dodelitev Zoisove štipendije.


Vsa v včerajšnji oddaji omenjena šolska tekmovanja so bila v preteklih treh letih vsaj enkrat sofinancirana. Vsi organizatorji teh tekmovanj (ZOTKS, DMFA) pa so se prijavili tudi na razpis za prihodnji dve šolski leti, zato so navedbe v oddaji zavajajoče in neresnične. Seveda pa Zavod Republike Slovenije za šolstvo ne more prevzemati odgovornosti za neizpolnjevanje razpisnih pogojev s strani organizatorjev šolskih tekmovanj.


Nobenega razloga torej ni, da šolska tekmovanja, ki zaradi razlogov na strani organizatorjev v šolskem letu 2016/2017 niso bila sofinancirana tudi iz sredstev Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ne bi bila sofinancirana v naslednjih šolskih letih ob predpostavki, da se je organizator tekmovanja prijavil na razpis za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019 ter predložil vsa zahtevana dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev. Pri tem posebej izpostavljamo, da so pogoji javnega razpisa postavljeni tudi z namenom, da se prepreči nedovoljeno dvojno financiranje iz javnih sredstev in njihova nenamenska poraba.


Zavod Republike Slovenije za šolstvo je za sofinanciranje šolskih tekmovanj, ki so potekala v šolskem letu 2016/2017, prejel 67 vlog za posamezna tekmovanja. Odobrenih je bilo 51 vlog, zavrnjenih pa 16. Razlog za zavrnitev večine vlog je bilo dejstvo, da je organizator tekmovanj iz drugih javnih virov pridobil sredstva v višini, ki je presegala z javnim razpisom določene upravičene stroške tekmovanja. Dvojno financiranje iz javnih sredstev pa je prepovedano.


Vsi organizatorji tekmovanj, ki na javnem razpisu za sofinanciranje tekmovanj v šolskem letu 2016/2017 niso bili uspešni, so bili o razlogih za zavrnitev obveščeni s sklepi o zavrnitvi sofinanciranja.


Zavod Republike Slovenije za šolstvo se zaveda svoje odgovornosti pri sofinanciranju šolskih tekmovanj. Nič manjša pa ni odgovornost organizatorjev tekmovanj. V kolikor organizator svojega poslovanja nima urejenega na način, ki omogoča pregled nad stroški tekmovanja, ali pa skuša med upravičene stroške tekmovanja umestiti neupravičene stroške, za to ne more kriviti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.